Thống kê truy cập

Thi công chống thấm dùng màng Baumerk

General Waterproofing Process (Quy trình chống thấm chung)

Test before applying Bitustick membrane (Kiểm tra trước khi  thi công chống thấm bằng màng Bitustick)
 Concrete surfaces before the application of waterproofing needs to be closely examined, are only allowed to apply when concrete surfaces satisfy following requirements:

     Bề mặt bê tông trước khi thi công chống thấm cần phải được kiểm tra chặt chẽ, chỉ được phép thi công khi bề mặt bê tông thoả mãn các yêu cầu dưới đây:
- Clean up all materials excess concrete and rubble area of construction cordon off construction areas with barrier tape avoid the other teams affect construction waterproofing process.
 • Dọn dẹp toàn bộ các vật liệu, bê tông thừa trên phạm vi thi công, khu vực thi công phải được căng dây cảnh báo tránh các đội thi công khác làm ảnh hưởng tới quá trình thi công chống thấm.
 • Use a concrete chisel chisel away the uneven concrete, broken concrete and then filling it with cement mortar 7.5 Mpa. Waterproof surface is relatively flat.
 • Dùng đục bê tông đục tẩy những phần bêtông lồi lõm, bêtông hỏng sau đó trám vá lại bằng vữa xi măng cường độ 7,5 Mpa. Bề mặt chống thấm phải tương đối phẳng.
 • Use the cutter to cut iron or gas tank to cut entire iron on the floor.
 • Dùng máy cắt sắt cắt hoặc bình cắt khí cắt hết toàn bộ ti sắt trên mặt sàn.
 • Use grinding then workers use a vacuum cleaner, sucking the dirt on the surface.
 • Dùng máy mài nhẵn mặt sàn bêtông sau đó cho công nhân sử dụng máy hút bụi, hút các bụi bẩn trên mặt.
 • Apply mortar to create rounded corners beveled (50 x 50 mm) 7.5 Mpa intensity between the wall and the floor.
 • Đắp vữa bo góc tạo vát (50 x 50 mm) cường độ 7,5 Mpa giữa tường và sàn.
Waterproofing by Bitustick membrane processes (Quy trình chống thấm bằng màng Bituself membrane)
Construction work by Bituself waterproofing membranes including the following:
Công tác thi công chống thấm bằng màng Bituself bao gồm các nội dung sau:

a. Applying by prime (Thi công lớp sơn lót ):
 • Before applying construction of primer, need to check concrete surface, the beveled corner position.
 • Trước khi tiến hành thi công lớp sơn lót cần kiểm tra bề mặt bê tông, các vị trí vát góc.
 • Checking the dryness of concrete surface by visual.
 • Kiểm tra sự khô ráo của bề mặt bê tông bằng thị giác.
 • Use a broom or rulo sweep BPR 101 on the floor and wall stand (to enhance adhesion Bituself before applying). The coverage rate from 0.4kg./m2
 • Dùng chổi hoặc rulo quét đều lớp sơn lót bitum BPR 101 trên bề mặt sàn và tường đứng (để tăng cường độ bám dính cho tấm Bituself trước khi dán). Định mức quét 0.4kg/m2.
b. Construction waterproofing membrane (Thi công dán màng chống thấm )
 • When the BPR 101 layer has dried, no longer sticky (about 4-6 hours depends on weather conditions), apply the waterproofing membrane – Bitustick thickness 1.5mm up primer.
 • Khi lớp sơn lót đã khô, sờ không còn dính tay (thời gian khoảng 4-6 giờ tùy điều kiện thời tiết), dán màng chống thấm 1,5mm – Bituself lên lớp sơn lót.
 • Spread the rolls in accordance required length, then cut the membrane follow to the desired size. Put the sheet membrane on the area to be covered, check the fit of its standard.
 • Trải cuộn màng theo đúng chiều dài yêu cầu, sau đó cắt màng theo kích thước mong muốn. Đặt tấm màng vừa cắt lên khu vực chuẩn bị dán, kiểm tra độ chuẩn khít của nó.
 • Remove the backing tape and apply the membrane carefully so that the width of two overlapping film edges around 50mm, width of the overlap of the next two membranes  100mm. If the membrane to be remove and replace because any reason that they must be treated by patching the tear membrane pasted up on one other membrane ridged edges torn away from a minimum of 100mm.
 • Bóc lớp Silicon và cẩn thận dán màng chống thấm sao cho chiều rộng chồng mép của 2 tấm màng cạnh khoảng 50mm, chiều rộng chồng mép của 2 tấm màng kế tiếp 100mm. Nếu tấm màng bị rách do một lý do nào đó thì phải xử lý vá lại bằng cách dán lên trên vết rách 1 tấm màng khác chờm cách xa mép rách tối thiểu là 100mm.
 • In case waterproofing membrane exposes and the air bubbles have been created, the treatment methods are following:
+ Re-rolling/re-pressing is required for adequate sticky. Re-roll near and side selfedge and start/end lap to extract all air bubbles.
+ In case the air bubbles size bigger than 50mm to re-seal by steel roller or extract air bubbles and get patched up by overlap another waterproofing membrane away from air’s extract hole minimum of 100mm (in case re-rolling not meet the request only).
 • Trong trường hợp màng chống thấm đã thi công xong và chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường do đó các  bóng khí phồng lên sẽ được tạo thành, biện pháp xử lý sẽ theo cách sau:
+ Xử lý  lu lăn lại tại các vị trí chồng mí nếu có các bóng khí để đảm bảo dính kết cho lớp dán chồng mí và những vị trí bong khí phồng lên có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 50mm.
+ Trong trường hợp phồng khí lớn hơn 50mm sẽ lu lăn bằng con lăn thép hoặc làm thoát khí sau đó lợp chồng lên 1 lớp màng chống thấm. Lớp màng sẽ chồng lợp phủ lên ít nhất 100mm từ vị trí lỗ thoát khí (dán chồng lớp màng chỉ thực hiện khi biện pháp lu lăn lại không đạt yêu cầu).
 • Only hot aply at the pile’s head and the debond position.
 • Chỉ áp dụng khò nóng nhẹ lên các vị trí đầu cọc và vị trí kém bám dính.
 • The acceptance testing and follow ITP.
 • Công tác kiểm tra và nghiệm thu theo ITP. 
c. Apply the protection of waterproofing membrane (Thi công lớp bảo vệ cho lớp màng chống thấm):
 • After inspecting the installed membrane, we applied the protection layer: For floor location, just cover by the cement mortar grade 75, thickness 30mm to protect the waterproofing layer from damage caused by transportation, other construction items…Better cover the protective motar within 24hours from finish the waterproofing membrane.This item construction by investors
 • Sau khi nghiệm thu dán màng ta tiến hành thi công lớp bảo vệ : Với vị trí sàn, láng một lớp vữa xi măng cát mác 75, dày 30mm bảo vệ lớp chống thấm khỏi bị hư hỏng do đi lại, thi công các hạng mục khác... Tốt nhất nên thi công lớp bảo vệ trong 24h kể từ khi thi công xong lớp chống thấm. Phần này do chủ đầu tư thi công.

Khách hàng - ĐỐi tác

nothing nothing